Zásady zpracování a ochrany
osobních údajů

Co jsou to vlastně osobní údaje?

Mezi osobní údaje spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění, blokování a likvidace.

KOMU UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?

Mgr. Edita Berková, zakladatelka projektu Zkoušíme to trošku jinak a Ing. Kristýna Urbanová (dále “my” nebo “Zkoušíme to trošku jinak”), společně spravujeme tyto stránky pod identifikačním číslem 22608303 spolku EB, se sídlem Velvarská 1627/43, Dejvice, 160 00, Praha 6, a provozujeme webové stránky www.editaberkova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 725 310 005 nebo na e-mailu: podpora@editaberkova.cz

Poskytovatelem je: Edita Berková/Spolek EB, z. s., IČ: 22608303, místo podnikání (i adresa pro doručování): Velvarská 1627/43, Dejvice, 160 00, Praha 6, kontaktní telefon: +420 725 310 005, mail: editaberkov@gmail.com

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

Osobní údaje vás, našich zákazníků a posluchačů na stránkách www.editaberkova.cz za účelem naplnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucí v rozsahu:

 • jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ).
 • Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a povinností daných zákonem
 • Tyto údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání objednaného zboží.
 • tento souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vedení účetnictví, protože jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr e-mailů, materiálů, know-how, návodů, slev, pozvánek z oblasti projektu Zkoušíme to trošku jinak, tzn. z oblasti radosti a spokojenosti na poli vzdělávání za účelem jejich zasílání v rozsahu:

 • jméno, email
 • souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě
 • tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

Osobní údaje poskytnuté při registraci za účelem vytvoření registrace, zasílání zapomenutého hesla a zpřístupnění obsahu webu v rozsahu

 • email
 • informace dobrovolně vložené do vašeho profilu (jméno, popis, foto, adresa)
 • vaši registraci můžete upravit nebo nás požádat o její zrušení
 • tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.editaberkova.cz

Osobní údaje odeslané v komentářích za účelem zobrazení vašeho komentáře a kontroly spamu s rozsahu \"EMAIL, JMÉNO\" a tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.editaberkova.cz

Osobní údaje odeslané ve formulářích za účelem rezervace, přihlášení na akci, nebo získání vstupenky v rozsahu \"EMAIL, JMÉNO\" a tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let.

Automatizovaně sbírané údaje, tzv. cookies

 • V případě, že užíváte webové stránky www.editaberkova.cz, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách těchto stránek, užívání služeb, které stránky nabízejí. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.editaberkova.cz  a jejich využití
 • Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytnout co nejlepší služby a obsah.

VAŠE PRÁVA

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravdu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme chybně nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

ZABEZPEČENÍ DAT

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v EU. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

KOMU MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Jsme oprávněny na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozumněn(a). Osobní údaje předávám zpracovateli SmartSelling a.s. nebo Mailerlite, kteří provozují službu pro evidenci a odesílání e-mailů SmartEmalling,  MioWeb a FAPI a zpracovávají údaje pouze v souladu s našim pověřením a pokyny.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: podpora@editaberkova.cz

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesla námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Např. odhlášením z newsletteru apod.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.